• Novosti

Hajdučkom suradnjom do transparentnijeg društva

„Hajdučkom suradnjom do transparentnijeg društva“ naziv je projekta koji je prijavljen u sklopu Poziva „Suradnja organizacija civilnoga društva i lokalnih vlasti na prevenciji korupcije i sukoba interesa u provedbi javnih politika“ vrijednog 1.908.318,22 kuna od čega je 100% iznos sufinanciranja iz Europskog socijalnog fonda.

Nositelj projekta je Udruga Naš Hajduk, a partneri na projektu su Grad Split, Splitski savez športova, Športski savez invalida grada Splita i Udruga Nogomet Plus, dok je Razvojna agencija Split – RaST d.o.o. koordinirala sastanke projektnog tima kao i dala podršku u realizaciji procesa od izrade do prijave projekta.

Ciljevi projekta su osnaživanje kapaciteta organizacija civilnog društva za djelovanje u prevenciji i suzbijanju korupcije te povećanju transparentnosti u provedbi javnih politika, razvoj međusektorske suradnje, potenciranje uloge medija u podizanju javne svijesti o važnosti sudjelovanja svih dionika u procesima javnih politika te razvijanje adekvatne metodologije za analitičke i zagovaračke aktivnosti s ciljem unaprjeđenja zatečenog stanja.

Projekt „Hajdučkom suradnjom do transparentnijeg društva“ osmišljen je na način da se izradi odgovarajuća metodologija potrebna za provedbu različitih analiza, izradu strukturiranih izvještaja, interakciju sa zainteresiranom javnosti i izradu preporuka za unapređenje procesa planiranja, donošenja i provedbe javnih politika kao i vrednovanja njihova učinka. Konkretno, kao rezultat projektnih aktivnosti izradit će se:

1. Istraživački protokol kojim se definiraju resursi potrebni za provedbu analiza, struktura izvještaja nastalih temeljem provedenih analiza, struktura preporuka proizašlih iz provedenih analiza i izrađenih izvještaja
2. Protokol o razvoju digitalnih alata kao skup potreba istraživačkog tima za alatima koji omogućuju jednostavnu provedbu analiza i prezentaciju rezultata istraživanja
3. Digitalni alati potrebni za provedbu analiza, prezentaciju izvještaja i preporuka kao i interakciju sa zainteresiranom javnosti
4. Informativna brošura koja sadrži rezultate provedbe projekta

Obzirom na relevantnost projekta i njegovih ciljeva, sretni smo što smo bili dio tima za prijavu te držimo palčeve za uspješan ishod prijave!