• Novosti

Održan koordinacijski sastanak s izrađivačem Strategije na temu Akcijskog plana i okvira za praćenje provedbe

S ciljem finalizacije završne verzije nacrta Akcijskog plana Strategije razvoja grada Splita do 2030. godine, dana 14. lipnja 2022. održan je koordinacijski sastanak između lokalnog koordinatora Razvojne agencije Split – RaST i Sveučilišta u Splitu kao izrađivača strateškog dokumenta. Na sastanku su u ime Izrađivača sudjelovali koordinatori svih četiriju cjelina Strategije, kao i glavni koordinator izrade.

Teme sastanka bile su finalizacija Akcijskog plana te način odabira projekata u Akcijski plan, prijedlozi projekata za Akcijski plan dostavljeni od strane članova Partnerskog vijeća, kao i priprema okvira za praćenje provedbe Strategije kojeg će, kao dio strateškog dokumenta, izraditi Sveučilište u Splitu.

Na sastanku su dogovoreni daljnji koraci u dovršetku izrade Strategije, kao i potrebne radnje koje Grad Split kao Nositelj izrade strateškog dokumenta treba poduzeti s ciljem započinjanja postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš.