• Stara gradska jezgra s Dioklecijanovom palačom

Stara gradska jezgra s Dioklecijanovom palačom

Republika Hrvatska ima značajne prihode od turizma koji su već dosegli gotovo 12 milijardi EUR godišnje. Razvoj turizma zasniva se na kulturnoj i prirodnoj baštini kao najznačajnijim resursima, a na koje turizam može imati dvojak učinak – s jedne strane potaknuti ulaganja s ciljem obnove, očuvanja, valorizacije i prezentacije kulturnih i prirodnih dobara čime se pridonosi gospodarstvu i identitetu zajednice, dok s druge strane preveliki pritisak posjetitelja i neadekvatno upravljanje mogu ugroziti temeljne resurse. Split bilježi kontinuirani rast turističke potražnje na razini destinacije i brži rast noćenja od dolazaka, ali ključno i trajno obilježje turističke u Splitu, kao i na cijeloj obali, jest sezonalnost, koja se može ublažiti upravo razvojem kulturnog turizma koji privlači posjetitelje neovisno o godišnjem dobu.

Glavni kulturno-turistički resurs Grada Splita jest stara gradska jezgra s Dioklecijanovom palačom koja će 2019., zahvaljujući jedinstvenoj arhitektonskoj, arheološkoj i spomeničkoj vrijednosti, s kontinuitetom života od preko 1700 godina, obilježiti 40. godišnjicu upisa na UNESCO-ovu Listu svjetske kulturne baštine. Grad Split bilježi značajan porast broja posjetitelja i broja noćenja, pa je tako 2015. zabilježeno 456.783 dolazaka i 1.337.535 noćenja, dok je 2017. bilo 728.552 dolazaka i 2.164.439 noćenja.

Međutim, ulaganja u obnovu, prezentaciju i posjetiteljske sadržaje stare gradske jezgre s Dioklecijanovom palačom ne prate rast turizma i ne odgovaraju na potrebe i očekivanja suvremenih posjetitelja, pa samim time društveni i gospodarski potencijal baštine ostaje nedovoljno razvijen i prepoznat, dok se baština često percipira proračunskim „teretom“ umjesto (samo)održivim resursom. U 2015. proračunska ulaganja Grada Splita u SGJ iznosila su 2.685.826,00 kn, od čega 609.850,00 kn za dokumentaciju, u 2017. 1.817.000,00 kn od čega 565.625,00 kn za dokumentaciju. Prezentacija kulture i kulturnog naslijeđa unutar muzejsko-galerijskih prostora je statična, bez interakcije s posjetiteljima. Slaba edukacija djelatnika iz područja menadžmenta i marketinga u kulturi uzrokuje slabo osmišljenu kulturnu ponudu i nedovoljnu privlačnost muzeja, galerija i kulturnih manifestacija, što za posljedicu ima izostanak suvremene, integralne interpretacije i prezentacije unutar povijesne jezgre, koja bi pokrivala vrijeme od Palače do suvremenog grada. Također, cijeli korpus znanstvene i stručne literature i znanja o Palači trenutačno nije dostupan stručnoj i široj javnosti, a u gradskoj jezgri ne postoji adekvatan prostor za edukacije i konferencije.

Pritisak posjetitelja na jezgru i palaču, s naglaskom na kritične točke kao što je Peristil, na rubu je održivosti i potrebno je izraditi multidisciplinarne i participativne planove upravljanja starom gradskom jezgrom i posjetiteljima te uspostaviti disperziranu posjetiteljsku infrastrukturu koja će doprinijeti rasterećenju najopterećenijih lokaliteta.

 

Strateško ulaganje u obnovu i prezentaciju lokaliteta u staroj gradskoj jezgri s Dioklecijanovom palačom

Realizacijom aktivnosti i planiranih ulaganja kroz strateški projekt osigurala bi se jedinstvena turistička ponuda koja bi sadržavala nove kulturno-turističke proizvode utemeljene na autentičnosti, stručnoj i kreativnoj interpretaciji, koji bi se posjetiteljima približili korištenjem suvremenih modela prezentacije i doživljaja kroz različita osjetila. Lokaliteti obuhvaćeni projektom većim dijelom nisu do sada prezentirani javnosti (jugoistočna kula i pristup srednjovjekovnom ophodu na istočnom zidu Dioklecijanove palače). Njihova nedostupnost onemogućavala je prezentaciju značenja stare gradske jezgre i Palače. Muzej grada Splita zbog svoje nepristupačnosti osobama s invaliditetom nije bio dostupan svim posjetiteljima, dok Stara gradska vijećnica ima sličan problem nepristupačnosti, a dosad nije bila valorizirana kao građevina i mjesto značajnih događaja u povijesti grada. Ulaganjem u obnovu, izgradnju i rekonstrukciju navedenih lokaliteta spriječila bi se njihovo propadanje, podignula atraktivnost i posjećenost, interpretacijom bi se stvorio novi kulturno-turistički proizvod, i na autentičan i stručan način predstavili bi se povijest i duh grada, kojeg karakterizira stalna želja za mijenom.

 

 

Projekt je usklađen sa „Strategijom razvoja Urbane aglomeracije Split“ i to s prioritetima 1.6 Afirmirana kulturna i umjetnička autentičnost i prepoznatljivost UAS-a zasnovana na potencijalima kulturne baštine i povezana sa suvremenim kulturnim i umjetničkim praksama jer povećava uključenost građana UAS- u raznovrsne oblike kulturnih i umjetničkih sadržaja, te s prioritetom 2.4 Unaprjeđenje kvalitete turističke ponude u funkciji razvoja konkurentnog i odgovornog turizma, odnosno s mjerom 3-Razvoj integriranih turističkih programa baziranih na kulturnoj baštini te pridonosi cilju 1–unaprjeđenje kvalitete života u UAS-u i cilju 2–podizanju konkurentnosti gospodarstva kroz održivi gospodarski rast i povećanje zaposlenosti. Projekt je usklađen i sa strateškim dokumentima razvoja turizma RH-Strategijom razvoja turizma RH do 2020., glavnim planom razvoja turizma SDŽ, te Strateškim marketing planom destinacije Split do 2020. (SMP) s obzirom da razvija nove proizvode kulturnog turizma; osnažuje međusektorsku suradnju i partnerstva; unaprjeđenje prezentaciju i interpretaciju i prostorno disperzira kulturnu ponudu. Istraživanje provedeno kroz SMP pokazalo je da je najčešće zastupljen motiv putovanja ispitanika bila kultura i povijest i to 26% u predsezoni; 21% u sezoni i 29% u posezoni, kulturni turizam proizvod je koji koriste sve ciljane skupine u različitom intenzitetu, pa projekt doprinosi produženju sezone koje vodi ka cjelogodišnjem turizmu.

Nositelj projekta je Grad Split, partneri su Muzej grada Splita i Turistička zajednica grada Splita, a Razvojna agencija Split – RaST d.o.o. pruža tehničku i savjetodavnu pomoć pri izradi projektnih obrazaca i osmišljavanju aktivnosti.

Vrijednost projekta je 25.421.397,75 kn, od čega 18.225.974,54 iznose bespovratna sredstva EU kroz ITU mehanizam Urbane aglomeracije Split. Nacrt projekta izrađen je u kolovozu 2018., projekt je prijavljen u studenom 2019. godine, a provedba projektnih aktivnosti, koje uključuju rekonstrukciju i sanaciju infrastrukture, osmišljavanje posjetiteljskih sadržaja, edukacije, izradu planova upravljanja posjetiteljima i starom gradskom jezgrom, ticketing sustav i marketing destinacije, započeli bi u 2021. godini. Projekt će se provoditi 36 mjeseci.

Vizualni identitet projekta Palača života – grad mijena: „Stari Split. Nova priča.“

Obnovljena fasada Stare gradske vijećnice

Radovi na Staroj gradskoj vijećnici u punom su zamahu

Radovi na Staroj gradskoj vijećnici napreduju unatoč koronavirusu

Završena arheološka istraživanja, slijedi adaptacija i obnova Stare gradske vijećnice

Početak radova arheološkog istraživanja u Staroj gradskoj vijećnici

Case study o Dioklecijanovoj palači objavljen u prestižnoj publikaciji međunarodnog simpozija povijesnih gradova

Uspješno prijavljen strateški projekt „Palača života – grad mijena“

Kreće prijava strateškog projekta “Palača života – grad mijena”

RaST sudjelovao na međunarodnom simpoziju gradova na temu očuvanja kulturne baštine

Pogledajte ostale djelatnosti